Differences between revisions 64 and 65
Revision 64 as of 2019-07-24 10:09:09
Size: 26006
Comment:
Revision 65 as of 2019-07-24 10:15:19
Size: 26238
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 8: Line 8:
 * [[https://arxiv.org/abs/1901.03569|First cryogenic test operation of underground km-scale gravitational-wave observatory KAGRA]]  * [[https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6382/ab28a9|First cryogenic test operation of underground km-scale gravitational-wave observatory KAGRA]]
Line 20: Line 20:
 * Vibration isolation system with a compact damping system for power recycling mirrors of KAGRA  * [[https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6382/ab0fcb/pdf|Vibration isolation system with a compact damping system for power recycling mirrors of KAGRA]]
  * KAGRA collaboration
  * Class. Quant. Grav. 36 (2019) 095015 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6382/ab0fcb/pdf
Line 23: Line 25:
  * KAGRA collaboration
  * Class. Quant. Grav. 36 (2019) 095015 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6382/ab0fcb/pdf
Line 30: Line 30:
  * Hiroki Takeda, Atsushi Nishizawa, Yuta Michimura, Koji Nagano, Kentaro Komori, Masaki Ando, Kazuhiro Hayama, Phys. Rev. D 98, 022008 (2018)   * Hiroki Takeda, Atsushi Nishizawa, Yuta Michimura, Koji Nagano, Kentaro Komori, Masaki Ando, Kazuhiro Hayama
  *
Phys. Rev. D 98, 022008 (2018)
Line 33: Line 34:
  * Yuta Michimura, Kentaro Komori, Atsushi Nishizawa, Hiroki Takeda, Koji Nagano, Yutaro Enomoto, Kazuhiro Hayama, Kentaro Somiya, and Masaki Ando, Phys. Rev. D 97, 122003 (2018)   * Yuta Michimura, Kentaro Komori, Atsushi Nishizawa, Hiroki Takeda, Koji Nagano, Yutaro Enomoto, Kazuhiro Hayama, Kentaro Somiya, and Masaki Ando
  *
Phys. Rev. D 97, 122003 (2018)
Line 40: Line 42:
  * KAGRA Collaboration et al., Prog. Theor. Exp. Phys. 2018, 013F01 (2018)
    (Author List 2016++)
  * KAGRA Collaboration et al. (Author List 2016++)
  *
Prog. Theor. Exp. Phys. 2018, 013F01 (2018)
    
Line 44: Line 47:
  * Nobuyuki Kanda, on behalf of the KAGRA collaboration, The Fourteenth Marcel Grossmann Meeting, pp. 3159-3163 (2017)   * Nobuyuki Kanda, on behalf of the KAGRA collaboration
  *
The Fourteenth Marcel Grossmann Meeting, pp. 3159-3163 (2017)
Line 47: Line 51:
  * Yuta Michimura, Tomofumi Shimoda, Takahiro Miyamoto, Ayaka Shoda, Koki Okutomi, Yoshinori Fujii, Hiroki Tanaka, Mark A. Barton, Ryutaro Takahashi, Yoichi Aso, Tomotada Akutsu, Masaki Ando, Yutaro Enomoto, Raffaele Flaminio, Kazuhiro Hayama, Eiichi Hirose, Yuki Inoue, Takaaki Kajita, Masahiro Kamiizumi, Seiji Kawamura, Keiko Kokeyama, Kentaro Komori, Rahul Kumar, Osamu Miyakawa, Koji Nagano, Masayuki Nakano, Naoko Ohishi, Ching Pin Ooi, Fabián Erasmo Peña Arellano, Yoshio Saito, Katsuhiko Shimode, Kentaro Somiya, Hiroki Takeda, Takayuki Tomaru, Takashi Uchiyama, Takafumi Ushiba, Kazuhiro Yamamoto, Takaaki Yokozawa, Hirotaka Yuzurihara, Classical and Quantum Gravity 34, 225001(2017)   * Yuta Michimura, Tomofumi Shimoda, Takahiro Miyamoto, Ayaka Shoda, Koki Okutomi, Yoshinori Fujii, Hiroki Tanaka, Mark A. Barton, Ryutaro Takahashi, Yoichi Aso, Tomotada Akutsu, Masaki Ando, Yutaro Enomoto, Raffaele Flaminio, Kazuhiro Hayama, Eiichi Hirose, Yuki Inoue, Takaaki Kajita, Masahiro Kamiizumi, Seiji Kawamura, Keiko Kokeyama, Kentaro Komori, Rahul Kumar, Osamu Miyakawa, Koji Nagano, Masayuki Nakano, Naoko Ohishi, Ching Pin Ooi, Fabián Erasmo Peña Arellano, Yoshio Saito, Katsuhiko Shimode, Kentaro Somiya, Hiroki Takeda, Takayuki Tomaru, Takashi Uchiyama, Takafumi Ushiba, Kazuhiro Yamamoto, Takaaki Yokozawa, Hirotaka Yuzurihara
  *
Classical and Quantum Gravity 34, 225001(2017)
Line 50: Line 55:
  * Akito Araya, Akiteru Takamori, Wataru Morii, Kouseki Miyo, Masatake Ohashi, Kazuhiro Hayama, Takashi Uchiyama, Shinji Miyoki and Yoshio Saito, Earth, Planets and Space 69, 77 (2017)   * Akito Araya, Akiteru Takamori, Wataru Morii, Kouseki Miyo, Masatake Ohashi, Kazuhiro Hayama, Takashi Uchiyama, Shinji Miyoki and Yoshio Saito
  *
Earth, Planets and Space 69, 77 (2017)
Line 53: Line 59:
  * Simon Zeidler, Tomotada Akutsu, Yasuo Torii, Eiichi Hirose, Yoichi Aso, and Raffaele Flaminio, Optics Express 25, 4741-4760 (2017)   * Simon Zeidler, Tomotada Akutsu, Yasuo Torii, Eiichi Hirose, Yoichi Aso, and Raffaele Flaminio
  *
Optics Express 25, 4741-4760 (2017)
Line 56: Line 63:
  * Kazuki Sakai, Ken-ichi Oohara, Masato Kaneyama, Hirotaka Takahashi, ICIC Express Letters, Vol.11 No.1, pp. 45-52 (2017).   * Kazuki Sakai, Ken-ichi Oohara, Masato Kaneyama, Hirotaka Takahashi
  *
ICIC Express Letters, Vol.11 No.1, pp. 45-52 (2017).
Line 59: Line 67:
  * Fabián Erasmo Peña Arellano, Takanori Sekiguchi, Yoshinori Fujii, Ryutaro Takahashi, Mark Barton, Naoatsu Hirata, Ayaka Shoda, Joris van Heijningen, Raffaele Flaminio, Riccardo De``Salvo, Koki Okutumi, Tomotada Akutsu, Yoichi Aso, Hideharu Ishizaki, Naoko Ohishi, Kazuhiro Yamamoto, Takashi Uchiyama, Osamu Miyakawa, Masahiro Kamiizumi, Akiteru Takamori, Ettore Majorana, Kazuhiro Agatsuma, Eric Hennes, Jo van den Brand, and Alessandro Bertolini, Review of Scientific Instruments 87, 034501 (2016)   * Fabián Erasmo Peña Arellano, Takanori Sekiguchi, Yoshinori Fujii, Ryutaro Takahashi, Mark Barton, Naoatsu Hirata, Ayaka Shoda, Joris van Heijningen, Raffaele Flaminio, Riccardo De``Salvo, Koki Okutumi, Tomotada Akutsu, Yoichi Aso, Hideharu Ishizaki, Naoko Ohishi, Kazuhiro Yamamoto, Takashi Uchiyama, Osamu Miyakawa, Masahiro Kamiizumi, Akiteru Takamori, Ettore Majorana, Kazuhiro Agatsuma, Eric Hennes, Jo van den Brand, and Alessandro Bertolini
  *
Review of Scientific Instruments 87, 034501 (2016)
Line 62: Line 71:
  *   Raffaele Flaminio on behalf of theKAGRA collaboration , Journal of Physics: Conference Series 716, 012034 (2016)   * Raffaele Flaminio on behalf of theKAGRA collaboration
  *
Journal of Physics: Conference Series 716, 012034 (2016)
Line 65: Line 75:
  *  R Kumar, D Chen, A Hagiwara, T Kajita, T Miyamoto, T Suzuki, Y Sakakibara, H Tanaka, K Yamamoto and T Tomaru, Journal of Physics: Conference Series 716, 012017 (2016)   * R Kumar, D Chen, A Hagiwara, T Kajita, T Miyamoto, T Suzuki, Y Sakakibara, H Tanaka, K Yamamoto and T Tomaru
  *
Journal of Physics: Conference Series 716, 012017 (2016)
Line 68: Line 79:
  * Kazushiro Yano, Ayaka Kumeta, Kentaro Somiya, Journal of Physics: Conference Series 716, 012020 (2016)   * Kazushiro Yano, Ayaka Kumeta, Kentaro Somiya
  *
Journal of Physics: Conference Series 716, 012020 (2016)
Line 74: Line 86:
  * S. Atsuta, T. Ogawa, S. Yamaguchi, K. Hayama, A. Araya, N. Kanda, O. Miyakawa, S. Miyoki, A. Nishizawa, K. Ono, Y. Saito, K. Somiya, T. Uchiyama, M. Uyeshima and K. Yano, Journal of Physics: Conference Series 716 012032 (2016)   * S. Atsuta, T. Ogawa, S. Yamaguchi, K. Hayama, A. Araya, N. Kanda, O. Miyakawa, S. Miyoki, A. Nishizawa, K. Ono, Y. Saito, K. Somiya, T. Uchiyama, M. Uyeshima and K. Yano
  *
Journal of Physics: Conference Series 716 012032 (2016)
Line 77: Line 90:
  * Tomotada Akutsu, Yoshio Saito, Yusuke Sakakibara, Yoshihiro Sato, Yoshito Niwa, Nobuhiro Kimura, Toshikazu Suzuki, Kazuhiro Yamamoto, Chihiro Tokoku, Shigeaki Koike, Dan Chen, Simon Zeidler, Kouichi Ikeyama, and Yusuke Ariyama, Optical Materials Express 6, 1613-1626 (2016)   * Tomotada Akutsu, Yoshio Saito, Yusuke Sakakibara, Yoshihiro Sato, Yoshito Niwa, Nobuhiro Kimura, Toshikazu Suzuki, Kazuhiro Yamamoto, Chihiro Tokoku, Shigeaki Koike, Dan Chen, Simon Zeidler, Kouichi Ikeyama, and Yusuke Ariyama
  *
Optical Materials Express 6, 1613-1626 (2016)
Line 80: Line 94:
  * Takahiro Yamamoto, Kazuhiro Hayama, Shuhei Mano, Yousuke Itoh, and Nobuyuki Kanda, Phys. Rev. D 93, 082005 (2016)   * Takahiro Yamamoto, Kazuhiro Hayama, Shuhei Mano, Yousuke Itoh, and Nobuyuki Kanda
  *
Phys. Rev. D 93, 082005 (2016)
Line 83: Line 98:
  *Eleonora Capocasa, Matteo Barsuglia, Jérôme Degallaix, Laurent Pinard, Nicolas Straniero, Roman Schnabel, Kentaro Somiya, Yoichi Aso, Daisuke Tatsumi, and Raffaele Flaminio, Phys. Rev. D 93, 082004 (2016)   * Eleonora Capocasa, Matteo Barsuglia, Jérôme Degallaix, Laurent Pinard, Nicolas Straniero, Roman Schnabel, Kentaro Somiya, Yoichi Aso, Daisuke Tatsumi, and Raffaele Flaminio
  *
Phys. Rev. D 93, 082004 (2016)
Line 86: Line 102:
  * Yukitsugu Sasaki on behalf of the KAGRA collaboration, ICIC Express Letters Part B : Applications, Vol.7 No.11, pp. 2331-2338 (2016).   * Yukitsugu Sasaki on behalf of the KAGRA collaboration
  *
ICIC Express Letters Part B : Applications, Vol.7 No.11, pp. 2331-2338 (2016).
Line 89: Line 106:
  * Tomotada Akutsu (for theKAGRA collaboration), Journal of Physics: Conference Series 610, 012016 (2015)   * Tomotada Akutsu (for the KAGRA collaboration)
  *
Journal of Physics: Conference Series 610, 012016 (2015)
Line 92: Line 110:
  * Kazuaki Kuroda, Wei-Tou Ni, Wei-Ping Pan, International Journal of Modern Physics D 24, 1530031 (2015)   * Kazuaki Kuroda, Wei-Tou Ni, Wei-Ping Pan
  *
International Journal of Modern Physics D 24, 1530031 (2015)
Line 95: Line 114:
  * Ayaka Kumeta, Charlotte Bond, Kentaro Somiya, Optical Review 22, 149-152 (2015)   * Ayaka Kumeta, Charlotte Bond, Kentaro Somiya
  *
Optical Review 22, 149-152 (2015)
Line 98: Line 118:
  * Yusuke Sakakibara, Nobuhiro Kimura, Toshikazu Suzuki, Kazuhiro Yamamoto, Chihiro Tokoku, Takashi Uchiyama, Kazuaki Kuroda, Progress of Theoretical and Experimental Physics, 2015, 073F01, 2015   * Yusuke Sakakibara, Nobuhiro Kimura, Toshikazu Suzuki, Kazuhiro Yamamoto, Chihiro Tokoku, Takashi Uchiyama, Kazuaki Kuroda
  *
Progress of Theoretical and Experimental Physics, 2015, 073F01, 2015
Line 101: Line 122:
  *  Yusuke Sakakibara, Nobuhiro Kimura, Tomotada Akutsu, Toshikazu Suzuki and Kazuaki Kuroda, Classical and Quantum Gravity 32, 155011 (2015)   * Yusuke Sakakibara, Nobuhiro Kimura, Tomotada Akutsu, Toshikazu Suzuki and Kazuaki Kuroda
  *
Classical and Quantum Gravity 32, 155011 (2015)
Line 104: Line 126:
  * F.Acernese et al., General Relativity and Gravitation, 46:1700 (2014)   * F.Acernese et al.,    * General Relativity and Gravitation, 46:1700 (2014)
Line 107: Line 130:
  *  T Uchiyama, K Furuta, M Ohashi, S Miyoki, O Miyakawa and Y Saito, Classical and Quantum Gravity 31, 224005 (2014)   * T Uchiyama, K Furuta, M Ohashi, S Miyoki, O Miyakawa and Y Saito
  *
Classical and Quantum Gravity 31, 224005 (2014)
Line 110: Line 134:
  * Eiichi Hirose, Takanori Sekiguchi, Rahul Kumar, Ryutaro Takahashi (for the KAGRA collaboration), Classical and Quantum Gravity 31, 224004 (2014)   * Eiichi Hirose, Takanori Sekiguchi, Rahul Kumar, Ryutaro Takahashi (for the KAGRA collaboration)
  *
Classical and Quantum Gravity 31, 224004 (2014)
Line 113: Line 138:
  * Yusuke Sakakibara, Tomotada Akutsu, Dan Chen, Aleksandr Khalaidovski, Nobuhiro Kimura, Shigeaki Koike, Tatsuya Kume, Kazuaki Kuroda, Toshikazu Suzuki, Chihiro Tokoku, Classical and Quantum Gravity 31, 224003 (2014)   * Yusuke Sakakibara, Tomotada Akutsu, Dan Chen, Aleksandr Khalaidovski, Nobuhiro Kimura, Shigeaki Koike, Tatsuya Kume, Kazuaki Kuroda, Toshikazu Suzuki, Chihiro Tokoku
  *
Classical and Quantum Gravity 31, 224003 (2014)
Line 116: Line 142:
  * D Chen, L Naticchioni, A Khalaidovski, K Yamamoto, E Majorana, Y Sakakibara, C Tokoku, T Suzuki, N Kimura, S Koike, T Uchiyama and S Kawamura, Classical and Quantum Gravity 31, 224001 (2014)   * D Chen, L Naticchioni, A Khalaidovski, K Yamamoto, E Majorana, Y Sakakibara, C Tokoku, T Suzuki, N Kimura, S Koike, T Uchiyama and S Kawamura
  *
Classical and Quantum Gravity 31, 224001 (2014)
Line 119: Line 146:
  * C. Tokoku, N. Kimura, S. Koike, T. Kume, Y. Sakakibara, T. Suzuki, K. Yamamoto, D. Chen. S. Goto, M. Tanaka, S. Ioka, K. Nakamoto, H. Nezuka, T. Uchiyama, M. Ohashi, K. Kuroda, AIP Conference Proceedings 1573, 1254 (2014)   * C. Tokoku, N. Kimura, S. Koike, T. Kume, Y. Sakakibara, T. Suzuki, K. Yamamoto, D. Chen. S. Goto, M. Tanaka, S. Ioka, K. Nakamoto, H. Nezuka, T. Uchiyama, M. Ohashi, K. Kuroda
  *
AIP Conference Proceedings 1573, 1254 (2014)
Line 122: Line 150:
  * Y. Sakakibara, N. Kimura, T. Suzuki, K. Yamamoto, D. Chen, S. Koike, C. Tokoku, T. Uchiyama, M. Ohashi, and K. Kuroda, AIP Conference Proceedings 1573, 1176 (2014)   * Y. Sakakibara, N. Kimura, T. Suzuki, K. Yamamoto, D. Chen, S. Koike, C. Tokoku, T. Uchiyama, M. Ohashi, and K. Kuroda
  *
AIP Conference Proceedings 1573, 1176 (2014)
Line 125: Line 154:
  * Shinichiro Ueda, Nana Saito, Daniel Friedrich, Yoichi Aso, Kentaro Somiya (for the KAGRA collaboration), Class.Quantum Grav. 31, 095003 (2014)   * Shinichiro Ueda, Nana Saito, Daniel Friedrich, Yoichi Aso, Kentaro Somiya (for the KAGRA collaboration)
  *
Class. Quantum Grav. 31, 095003 (2014)
Line 128: Line 158:
  * Eiichi Hirose, Kieran Craig, Hideki Ishitsuka, Iain W. Martin, Norikatsu Mio, Shigenori Moriwaki, Peter G. Murray, Masatake Ohashi, Sheila Rowan, Yusuke Sakakibara, Toshikazu Suzuki, Kouichi Waseda, Kyohei Watanabe, and Kazuhiro Yamamoto, Phys. Rev. D 90, 102004 (2014)   * Eiichi Hirose, Kieran Craig, Hideki Ishitsuka, Iain W. Martin, Norikatsu Mio, Shigenori Moriwaki, Peter G. Murray, Masatake Ohashi, Sheila Rowan, Yusuke Sakakibara, Toshikazu Suzuki, Kouichi Waseda, Kyohei Watanabe, and Kazuhiro Yamamoto
  *
Phys. Rev. D 90, 102004 (2014)
Line 131: Line 162:
  * Eiichi Hirose, Dan Bajuk, Gari``Lynn Billingsley, Takaaki Kajita, Bob Kestner, Norikatsu Mio, Masatake Ohashi, Bill Reichman, Hiroaki Yamamoto, and Liyuan Zhang, Phys. Rev. D 89, 062003 (2014)   * Eiichi Hirose, Dan Bajuk, Gari``Lynn Billingsley, Takaaki Kajita, Bob Kestner, Norikatsu Mio, Masatake Ohashi, Bill Reichman, Hiroaki Yamamoto, and Liyuan Zhang
  *
Phys. Rev. D 89, 062003 (2014)
Line 134: Line 166:
  * A Khalaidovski, G Hofmann, D Chen, J Komma, C Schwarz, C Tokoku, N Kimura, T Suzuki, A O Scheie, E Majorana, R Nawrodt and K Yamamoto, Class. Quantum Grav. 31, 105004 (2014)   * A Khalaidovski, G Hofmann, D Chen, J Komma, C Schwarz, C Tokoku, N Kimura, T Suzuki, A O Scheie, E Majorana, R Nawrodt and K Yamamoto
  *
Class. Quantum Grav. 31, 105004 (2014)
Line 137: Line 170:
  * Yoichi Aso, Yuta Michimura, Kentaro Somiya, Masaki Ando, Osamu Miyakawa, Takanori Sekiguchi, Daisuke Tatsumi, Hiroaki Yamamoto, Phys. Rev. D 88, 043007 (2013)   * Yoichi Aso, Yuta Michimura, Kentaro Somiya, Masaki Ando, Osamu Miyakawa, Takanori Sekiguchi, Daisuke Tatsumi, Hiroaki Yamamoto
  *
Phys. Rev. D 88, 043007 (2013)

KAGRA Publications

List of Journal papers, PhD theses, Master theses, and Graduation theses related to KAGRA research.

Links to the list of theses for groups in the KAGRA collaboration are also listed at the bottom of this page.

Journal Papers

PhD Thesis

Master Thesis

Graduation Thesis

KAGRA/Publications (last edited 2022-10-28 09:28:06 by KentaroSomiya)