Differences between revisions 1 and 5 (spanning 4 versions)
Revision 1 as of 2012-07-28 23:49:10
Size: 1516
Comment:
Revision 5 as of 2012-07-29 20:44:37
Size: 1999
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
== Participants of LCGT f2f meeting on February, 2012 == == Participants of KAGRA f2f meeting on August, 2012 ==
Line 9: Line 9:
||Dan Chen ||ICRR, U-Tokyo ||
||Kyuman Cho ||Sogang University ||
Line 14: Line 16:
||Yousuke Itoh ||U-Tokyo ||
||Utako Iwasaki ||ICRR, U-Tokyo ||
Line 17: Line 21:
||Nobuhiro Kimura ||KEK || ||Nobuhiro Kimura ||ICRR, U-Tokyo (KEK) ||
Line 19: Line 23:
||Fusakazu Matsushima ||University of Toyama ||
Line 25: Line 30:
||Erina Nishida ||Ochanomizu University || ||Erina Nishida ||ICRR, U-Tokyo ||
Line 27: Line 32:
||Yoshio Saito ||KEK || ||Innocenzo Pinto ||University of Sannio ||
||Yoshio Saito ||ICRR, U-TOkyo (KEK) ||
Line 29: Line 35:
||Takashi Sato ||Niigata University ||
Line 33: Line 40:
||Toshikazu Suzuki ||KEK ||
||Ryutaro Takahashi ||ICRR, U-Tokyo ||
||Toshikazu Suzuki ||ICRR, U-Tokyo (KEK) ||
||Akiteru Takamori ||ERI, U-Tokyo
||
||Ryutaro Takahashi ||ICRR, U-Tokyo (NAOJ) ||
||Kazuyuki Tanaka ||Osaka City University ||
Line 36: Line 45:
||Shinichiro Ueda ||Tokyo Institute of Technology ||
||Takafumi Ushiba ||U-Tokyo ||

Participants of KAGRA f2f meeting on August, 2012

Name

Affiliation

Kazuhiro Agatsuma

NAOJ

Tomotada Akutsu

NAOJ

Masaki Ando

NAOJ

Akito Araya

ERI, U-Tokyo

Yoichi Aso

U-Tokyo

Dan Chen

ICRR, U-Tokyo

Kyuman Cho

Sogang University

Riccardo Desalvo

University of Sannio

Daniel Friedrich

ICRR, U-Tokyo

Kazuhiro Hayama

NAOJ

Eiichi Hirose

ICRR, U-Tokyo

Akio Hosoya

Tokyo Institute of Technology

Yousuke Itoh

U-Tokyo

Utako Iwasaki

ICRR, U-Tokyo

Takaaki Kajita

ICRR, U-Tokyo

Nobuyuki Kanda

Osaka City University

Seiji Kawamura

ICRR, U-Tokyo

Nobuhiro Kimura

ICRR, U-Tokyo (KEK)

Kazuaki Kuroda

ICRR, U-Tokyo

Fusakazu Matsushima

University of Toyama

Norikatsu Mio

U-Tokyo

Osamu Miyakawa

ICRR, U-Tokyo

Shinji Miyoki

ICRR, U-Tokyo

Shigenori Moriwaki

U-Tokyo

Kouji Nakamura

NAOJ

Ichiro Nakatani

ICRR, U-Tokyo

Erina Nishida

ICRR, U-Tokyo

Masatake Ohashi

ICRR, U-Tokyo

Innocenzo Pinto

University of Sannio

Yoshio Saito

ICRR, U-TOkyo (KEK)

Yusuke Sakakibara

ICRR, U-Tokyo

Takashi Sato

Niigata University

Takanori Sekiguchi

ICRR, U-Tokyo

Kazunori Shibata

U-Tokyo

Ayaka Shoda

U-Tokyo

Kentaro Somiya

Tokyo Institute of Technology

Toshikazu Suzuki

ICRR, U-Tokyo (KEK)

Akiteru Takamori

ERI, U-Tokyo

Ryutaro Takahashi

ICRR, U-Tokyo (NAOJ)

Kazuyuki Tanaka

Osaka City University

Takashi Uchiyama

ICRR, U-Tokyo

Shinichiro Ueda

Tokyo Institute of Technology

Takafumi Ushiba

U-Tokyo

Maurice van Putten

KIAS

Hiroaki Yamamoto

LIGO/Caltech

Kazuhiro Yamamoto

ICRR, U-Tokyo

Takahiro Yamamoto

Osaka City University

Tai Hyun Yoon

Korea University

Hirotaka Yuzurihara

Osaka City University

Registered by July 28, 2012

LCGT/Meeting/f2f/2012Aug/Participants (last edited 2012-07-29 23:33:57 by KazuhiroYamamoto)