Participants of LCGT f2f meeting on August, 2012

Name

Affiliation

Kazuhiro Agatsuma

NAOJ

Tomotada Akutsu

NAOJ

Masaki Ando

NAOJ

Akito Araya

ERI, U-Tokyo

Yoichi Aso

U-Tokyo

Riccardo Desalvo

University of Sannio

Daniel Friedrich

ICRR, U-Tokyo

Kazuhiro Hayama

NAOJ

Eiichi Hirose

ICRR, U-Tokyo

Akio Hosoya

Tokyo Institute of Technology

Takaaki Kajita

ICRR, U-Tokyo

Nobuyuki Kanda

Osaka City University

Seiji Kawamura

ICRR, U-Tokyo

Nobuhiro Kimura

ICRR, U-Tokyo (KEK)

Kazuaki Kuroda

ICRR, U-Tokyo

Norikatsu Mio

U-Tokyo

Osamu Miyakawa

ICRR, U-Tokyo

Shinji Miyoki

ICRR, U-Tokyo

Shigenori Moriwaki

U-Tokyo

Kouji Nakamura

NAOJ

Ichiro Nakatani

ICRR, U-Tokyo

Erina Nishida

ICRR, U-Tokyo

Masatake Ohashi

ICRR, U-Tokyo

Yoshio Saito

ICRR, U-TOkyo (KEK)

Yusuke Sakakibara

ICRR, U-Tokyo

Takanori Sekiguchi

ICRR, U-Tokyo

Kazunori Shibata

U-Tokyo

Ayaka Shoda

U-Tokyo

Kentaro Somiya

Tokyo Institute of Technology

Toshikazu Suzuki

ICRR, U-Tokyo (KEK)

Ryutaro Takahashi

ICRR, U-Tokyo (NAOJ)

Takashi Uchiyama

ICRR, U-Tokyo

Maurice van Putten

KIAS

Hiroaki Yamamoto

LIGO/Caltech

Kazuhiro Yamamoto

ICRR, U-Tokyo

Takahiro Yamamoto

Osaka City University

Tai Hyun Yoon

Korea University

Hirotaka Yuzurihara

Osaka City University

Registered by July 28, 2012