Participants of LCGT f2f meeting on August, 2011

Name

Affiliation

Kazuhiro Agatsuma

NAOJ

Tomotada Akutsu

NAOJ

Masaki Ando

Kyoto University

Riccardo Desalvo

University of Sannio

Masa-Katsu Fujimoto

NAOJ

Eiichi Hirose

ICRR, U-Tokyo

Kazuhiro Hayama

NAOJ

Akio Hosoya

Tokyo Institute of Technology

Hideharu Ishizaki

NAOJ

Takaaki Kajita

ICRR, U-Tokyo

Nobuyuki Kanda

Osaka City University

Nobuyuki Kawai

Tokyo Institute of Technology

Seiji Kawamura

ICRR, U-Tokyo

Nobuhiro Kimura

KEK

Hyung Won Lee

Inje University

Isao Makabe

Imperial College London

Yuta Michimura

Department of Physics, U-Tokyo

Osamu Miyakawa

ICRR, U-Tokyo

Shinji Miyoki

ICRR, U-Tokyo

Mitsuru Musha

ILS/UEC

Kouji Nakamura

NAOJ

Ichiro Nakatani

ICRR, U-Tokyo

Wei-Tou Ni

Shanghai Normal University and National Tsing Hua University

Erina Nishida

Ochanomizu University

Yuta Okada

Department of Physics, U-Tokyo

Masatake Ohashi

ICRR, U-Tokyo

Yusuke Sakakibara

ICRR, U-Tokyo

Yoshio Saito

KEK

Takanori Sekiguchi

ICRR, U-Tokyo

Ayaka Shoda

Department of Physics, U-Tokyo

Kentaro Somiya

Tokyo Institute of Technology

Toshikazu Suzuki

KEK

Yuki Susa

Tokyo Institute of Technology

Ryutaro Takahashi

ICRR, U-Tokyo

Chihiro Tokoku

ICRR, U-Tokyo

Takashi Uchiyama

ICRR, U-Tokyo

Shinichiro Ueda

Tokyo Institute of Technology

Mautice Van Putten

KIAS

Hiroaki Yamamoto

LIGO/Caltech

Kazuhiro Yamamoto

ICRR, U-Tokyo

Takahiro Yamamoto

Osaka City University

Tai Hyun Yoon

Korea University

Hirotaka Yuzurihara

Osaka City University

Registered by August 1, 2011