Participants of LCGT f2f meeting on February, 2012

Name

Affiliation

Kazuhiro Agatsuma

NAOJ

Tomotada Akutsu

NAOJ

Masaki Ando

Kyoto University

Riccardo Desalvo

University of Sannio

Eiichi Hirose

ICRR, U-Tokyo

Kazuhiro Hayama

NAOJ

Akio Hosoya

Tokyo Institute of Technology

Takaaki Kajita

ICRR, U-Tokyo

Nobuyuki Kanda

Osaka City University

Seiji Kawamura

ICRR, U-Tokyo

Nobuhiro Kimura

KEK

Hyung Won Lee

Inje University

Osamu Miyakawa

ICRR, U-Tokyo

Shinji Miyoki

ICRR, U-Tokyo

Kouji Nakamura

NAOJ

Ichiro Nakatani

ICRR, U-Tokyo

Wei-Tou Ni

Shanghai Normal University and National Tsing Hua University

Erina Nishida

Ochanomizu University

Masatake Ohashi

ICRR, U-Tokyo

Yusuke Sakakibara

ICRR, U-Tokyo

Yoshio Saito

KEK

Takanori Sekiguchi

ICRR, U-Tokyo

Ayaka Shoda

Department of Physics, U-Tokyo

Kentaro Somiya

Tokyo Institute of Technology

Toshikazu Suzuki

KEK

Ryutaro Takahashi

ICRR, U-Tokyo

Chihiro Tokoku

ICRR, U-Tokyo

Takashi Uchiyama

ICRR, U-Tokyo

Mautice Van Putten

KIAS

Hiroaki Yamamoto

LIGO/Caltech

Kazuhiro Yamamoto

ICRR, U-Tokyo

Takahiro Yamamoto

Osaka City University

Tai Hyun Yoon

Korea University

Hirotaka Yuzurihara

Osaka City University

Registered by February 1, 2012