Participants of LCGT f2f meeting on February, 2012

Name

Affiliation

Kazuhiro Agatsuma

NAOJ

Tomotada Akutsu

NAOJ

Masaki Ando

Kyoto University

Akito Araya

ERI, U-Tokyo

Yoichi Aso

U-Tokyo

Luca Baiotti

Osaka University

Riccardo Desalvo

University of Sannio

Daniel Friedrich

ICRR, U-Tokyo

Kazuhiro Hayama

NAOJ

Eiichi Hirose

ICRR, U-Tokyo

Akio Hosoya

Tokyo Institute of Technology

Warren Johnson

Louisiana State University

Takaaki Kajita

ICRR, U-Tokyo

Nobuyuki Kanda

Osaka City University

Seiji Kawamura

ICRR, U-Tokyo

Nobuhiro Kimura

KEK

Kazuaki Kuroda

ICRR, U-Tokyo

Sachiko Kuroyanagi

ICRR, U-Tokyo

Koutarou Kyutoku

Kyoto University

Hyung Won Lee

Inje University

Norikatsu Mio

U-Tokyo

Osamu Miyakawa

ICRR, U-Tokyo

Shinji Miyoki

ICRR, U-Tokyo

Shigenori Moriwaki

U-Tokyo

Kouji Nakamura

NAOJ

Ichiro Nakatani

ICRR, U-Tokyo

Wei-Tou Ni

Shanghai Normal University and National Tsing Hua University

Erina Nishida

Ochanomizu University

Atsushi Nishizawa

Kyoto University

Masatake Ohashi

ICRR, U-Tokyo

Yoshio Saito

KEK

Yusuke Sakakibara

ICRR, U-Tokyo

Takanori Sekiguchi

ICRR, U-Tokyo

Kazunori Shibata

U-Tokyo

Yutaka Shikano

Tokyo Institute of Technology

Ayaka Shoda

U-Tokyo

Kentaro Somiya

Tokyo Institute of Technology

Toshikazu Suzuki

KEK

Hideyuki Tagoshi

Osaka University

Hirotaka Takahashi

Yamanashi Eiwa College

Ryutaro Takahashi

ICRR, U-Tokyo

David Tanner

University of Florida

Souichi Telada

AIST

Chihiro Tokoku

U-Tokyo

Takashi Uchiyama

ICRR, U-Tokyo

Akitoshi Ueda

NAOJ

Mautice Van Putten

KIAS

Jingya Wang

Shanghai Institute of Ceramics, Chinese Academy of Sciences

Hiroaki Yamamoto

LIGO/Caltech

Kazuhiro Yamamoto

ICRR, U-Tokyo

Takahiro Yamamoto

Osaka City University

Tai Hyun Yoon

Korea University

Hirotaka Yuzurihara

Osaka City University

Lihe Zheng

Shanghai Institute of Ceramics, Chinese Academy of Sciences

Registered by February 1, 2012