Member List 2019

Name

Affiliation

Kokeyama

ICRR

Nakano

Toyama U

Ge

WIPM

Wang

WIPM

Ni

WIPM

Uehara

Boei U

Somiya

Titech

Enomoto

U Tokyo

Aritomi

U Tokyo

Ryu Takahashi

NAOJ

Akutsu

NAOJ

Ohkawa

Niigata U

Fujikawa

Niigata U

Tanaka

Niigata U

Nakagawa

Niigata U

Sugai

Niigata U

Sato

Niigata U

S Nagano

NICT

Telada

AIST

Takamasa Suzuki

Niigata U

Taiki Murakami

Niigata U, M1

Naoki Koyama

Niigata U, B4

Park

KBSI

Cho

Sogang

Member List 2018

Name

Affiliation

Kokeyama

ICRR

Nakano

Toyama U

K Nagano

ICRR

Kirii

ICRR

Kohei Yamamoto (Yamakoh)

ICRR

Terada

Sansoken

S Nagano

NICT

Somiya

Titech

Kohei Kusayanagi  

Titech 

Sotatsu Otabe  

 

Ryosuke Nakashima  

 

Melodie Ribes  

 

Michimura

U of Tokyo

Enomoto

U of Tokyo

Shimoda

U of Tokyo

Aritomi

U of Tokyo

Aso

NAOJ

Akutsu

NAOJ

Takahashi

Ohishi

T Sato

Niigata U

Ohakawa

Suzuki

Chen

Sugai

Murakami

Fujikawa

Niigata U

Fujii

Niigata U

Nakamura

Hirata

Uehara

Boei U

Member List 2017

Name

Affiliation

Kawamura

ICRR

Subchief, former chief

Kokeyama

Chief

Nakano

K Nagano

Kirii

Terada

Sansoken

S Nagano

NICT

Somiya

Titech

Kasuya

Michimura

U of Tokyo

Enomoto

Shimoda

Aritomi

Aso

NAOJ

Akutsu

Takahashi

Ohishi

T Sato

Niigata U

Taiga

Suzuki

Chen

Sugai

Nogae

Nakamura

Hirata

Uehara

Boei U

Matsushima

U of Toyama

Subchief

Moriwaki

Doi

Kobayashi

Kambara

Furuhata

Yokogawa

Kitazawa

Sakamoto

Sawada

Miyata

Yoshioka

KAGRA/Subgroups/IOO/Members2017 (last edited 2019-05-13 16:37:52 by KeikoKokeyama)