TTanaka, Kaihotsu, Mori, kozakai, Washimi, Fujikawa, TTanaka