ISC Meeting on 2019/08/26 14:00 - 15:00

Participants: Hiro Yamamoto, Shinji Miyoki, Osamu Miyakawa, Koji Nagano, Yutaro Enomoto, Ryutaro Takahashi, Masayuki Nakano, Lucia Trozzo, Fabian Erasmo Pena Arellano, Kiwamu Izumi, Yoshiki Moriwaki, Kentaro Somiya, Koji Arai, Keiko Kokeyama

Zoom meeting: https://zoom.us/j/6676627462

Next meeting

TBA

back to Meetings page

Minutes

AgendaNotes

See Minutes20170410, Minutes20190225, and Minutes20190528 for other agendas.

KAGRA/subgroup/ifo/MIF/Minutes20190826 (last edited 2019-08-26 16:18:04 by YutaMichimura)