Participants of KAGRA f2f meeting on August, 2013

Name

Affiliation

Tomotada Akutsu

NAOJ

Masaki Ando

U-Tokyo

Yoichi Aso

U-Tokyo

Luca Baiotti

Osaka University

Dan Chen

ICRR, U-Tokyo

Raffaele Flaminio

CNRS-LMA

Daniel Friedrich

ICRR, U-Tokyo

Masa-Katsu Fujimoto

Tokyo Institute of Technology/NAOJ

Nobuhiro Fukumoto

U-Tokyo

Kazuhiro Hayama

Osaka City University

Eiichi Hirose

ICRR, U-Tokyo

Masahiro Hori

University of Toyama

Yousuke Itoh

RESCEU, U-Tokyo

Takaaki Kajita

ICRR, U-Tokyo

Mitsuru Kakizaki

University of Toyama

Nobuyuki Kanda

Osaka City University

Jumpei Kato

Tokyo Institute of Technology

Seiji Kawamura

ICRR, U-Tokyo

Aleksandr Khalaidovski

ICRR, U-Tokyo

Chunglee Kim

Seoul National University

Jeong Cho Kim

Inje University

Kyoung Yee Kim

Inje University

Nobuhiro Kimura

KEK/ICRR, U-Tokyo

Kaori Kobayashi

University of Toyama

Shiori Konisho

ICRR, U-Tokyo

Ayaka Kumeta

Tokyo Institute of Technology

Kazuaki Kuroda

ICRR, U-Tokyo

Michael Landry

LIGO Hanford Observatory/Caltech

Hyung Won Lee

Inje University

Ettore Majorana

INFN Roma

Fusakazu Matsushima

University of Toyama

Yuta Michimura

U-Tokyo

Osamu Miyakawa

ICRR, U-Tokyo

Yoshiki Moriwaki

University of Toyama

Byung Hyuck Moon

Korea University

Masaya Nakano

University of Toyama

Masayuki Nakano

ICRR, U-Tokyo

Tatsuya Narikawa

Osaka University

Tsubasa Nishimura

ICRR, U-Tokyo

Atsushi Nishizawa

Kyoto University

Koji Okino

University of Toyama

Masatake Ohashi

ICRR, U-Tokyo

Naoko Ohishi

ICRR, U-Tokyo

Koki Okutomi

NAOJ

Kenji Ono

ICRR, U-Tokyo

Yukinori Ono

University of Toyama

Fabián Erasmo Peña Arellano

NAOJ

Yoshio Saito

KEK/ICRR, U-Tokyo

Yusuke Sakakibara

ICRR, U-Tokyo

Takanori Sekiguchi

ICRR, U-Tokyo

Masaru Shibata

Yukawa Institute for Theoretical Physics, Kyoto University

Ayaka Shoda

U-Tokyo

Kentaro Somiya

Tokyo Institute of Technology

Toshikazu Suzuki

KEK/ICRR, U-Tokyo

Hideyuki Tagoshi

Osaka University

Hirotaka Takahashi

Nagaoka University of Technology

Ryutaro Takahashi

ICRR, U-Tokyo

Akiteru Takamori

ERI, U-Tokyo

Kazuyuki Tanaka

Osaka City University

Masato Toritani

Osaka City University

Takashi Uchiyama

ICRR, U-Tokyo

Tomoyuki Uehara

National Defense Academy of Japan

Takafumi Ushiba

U-Tokyo

Koh Ueno

Osaka University

Kyohei Watanabe

U-Tokyo

Kazuhiro Yamamoto

ICRR, U-Tokyo

Takahiro Yamamoto

Osaka City University

Kazushiro Yano

Tokyo Institute of Technology

Jun'ichi Yokoyama

RESCEU, U-Tokyo

Takaaki Yokozawa

Osaka Ciry University

Tai Hyun Yoon

Korea University

Hirotaka Yuzurihara

Osaka City University

Registered by July 30, 2013

LCGT/Meeting/f2f/2013Aug/Participants (last edited 2013-08-06 14:22:46 by KazuhiroYamamoto)