Participants of KAGRA f2f meeting on February, 2013

Name

Affiliation

Kazuhiro Agatsuma

NAOJ

Tomotada Akutsu

NAOJ

Masaki Ando

NAOJ

Akito Araya

ERI, U-Tokyo

Yoichi Aso

U-Tokyo

Dan Chen

ICRR, U-Tokyo

Riccardo Desalvo

University of Sannio

Deniel Friedrich

ICRR, U-Tokyo

Masa-katsu Fujimoto

NAOJ

Kazuhiro Hayama

NAOJ

Eiichi Hirose

ICRR, U-Tokyo

Akio Hosoya

Tokyo Institute of Technology

Yousuke Itoh

U-Tokyo

Hideharu Ishizaki

NAOJ

Takaaki Kajita

ICRR, U-Tokyo

Nobuyuki Kanda

Osaka City University

Seiji Kawamura

ICRR, U-Tokyo

Nobuhiro Kimura

ICRR, U-Tokyo (KEK)

Kazuaki Kuroda

ICRR, U-Tokyo

Fusakazu Matsushima

University of Toyama

Norikatsu Mio

U-Tokyo

Osamu Miyakawa

ICRR, U-Tokyo

Shinji Miyoki

ICRR, U-Tokyo

Masayuki Nakano

ICRR, U-Tokyo

Ichiro Nakatani

ICRR, U-Tokyo

Erina Nishida

ICRR, U-Tokyo

Masatake Ohashi

ICRR, U-Tokyo

Naoko Ohishi

ICRR, U-Tokyo (NAOJ)

Yukinori Ono

University of Toyama

Micheletto Ruggero

Yokohama City University

Yoshio Saito

ICRR, U-Tokyo (KEK)

Yusuke Sakakibara

ICRR, U-Tokyo

Yutaka Shikano

Institute for Molecular Science

Ayaka Shoda

U-Tokyo

Kentaro Somiya

Tokyo Institute of Technology

Toshikazu Suzuki

ICRR, U-Tokyo (KEK)

Hideyuki Tagoshi

Osaka University

Ryutaro Takahashi

ICRR, U-Tokyo (NAOJ)

Akiteru Takamori

ERI, U-Tokyo

Takahiro Tanaka

YITP, Kyoto University

Souichi Telada

AIST

Kimio Tsubono

U-Tokyo

Takashi Uchiyama

ICRR, U-Tokyo

Tomoyuki Uehara

National Defense Academy of Japan

Shan-Jyun Wu

National Tsing Hua University

Kazuhiro Yamamoto

ICRR, U-Tokyo

Tai Hyun Yoon

Korea University

Registered by February 10, 2013

LCGT/Meeting/f2f/2013Feb/Participants (last edited 2013-02-18 20:40:38 by KazuhiroYamamoto)